13 marca 2020

Działania, jakie powinna podjąć Polska w walce z koronawirusem

Od co najmniej kilku dni widzimy, że działania podejmowane przez białopolskie władze ws. walki z koronawirusem SARS-CoV-2 są spóźnione, nieodpowiednie lub zbyt miałkie. Opiszmy więc, jakie działania powinny być podjęte przez Polskę, aby chronić swoich obywateli.

Po stwierdzeniu epidemii we Włoszech należało:
 • zawiesić międzynarodowe połączenia osobowe kolejowe, wielowozowe, lotnicze, wodne,
 • zamknąć międzynarodowe lotniska,
 • wprowadzić kontrole graniczne,
 • zamknąć granice dla ruchu osobowego z wyjątkiem obywateli polskich i obcokrajowców mających pozwolenie na pobyt,
 • wstrzymać międzynarodowe połączenia towarowe z wyjątkiem zaopatrzenia (m.in. żywność i lekarstwa) oraz z wyjątkiem tranzytu do 7,5 t (po kontroli sanitarnej kierowców, wyłącznie po wyznaczonych drogach, z możliwie jak najmniejszą liczbą postojów tylko w wyznaczonych miejscach, z odpowiednimi maskami ochronnymi i rękawicami, ze środkami dezynfekcji rąk, bez drugiego kierowcy lub drugiej osoby w kabinie, pow. 7,5 t dozwolone dla przewozów zwierząt i towarów łatwo psujących się),
 • wprowadzić oznakowanie samochodów ciężarowych jadących tranzytem z Włoch, 
 • poddawać obowiązkowej kwarantannie i badaniom osoby wracające z obszarów o wysokim ryzyku,
 • spisywać do elektronicznych baz danych dane osób przekraczających granice wraz z danymi o miejscach przebywania za granicą,
 • postawić w stan gotowości służbę zdrowia i obronę cywilną, w szczególności oddziały zakaźne i laboratoria, zrobić większe zapasy materiałów ochronnych i lekarstw.
Po rozszerzaniu się epidemii na inne kraje należało:
 • zakazać wyjazdu obywateli polskich do krajów wysokiego ryzyka: Chiny, Korea Południowa, Iran, Włochy, Szwecja, Hiszpania, Norwegia, Niderlandy, Belgia, Zjednoczone Królestwo, Dania, Francja, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Rumunia, Grecja, Słowenia, Izrael (bez wyjątków na pracę w sąsiednim kraju),
 • poddawać obowiązkowej kwarantannie i badaniom wszystkie osoby wracające z zagranicy (z wyjątkiem osób wjeżdżających służbowo po kontroli sanitarnej: kierowców samochodów ciężarowych, kierowców i załóg karetek pogotowia, pracowników zakładów pogrzebowych w międzynarodowym przewozie zwłok, pilotów samolotów towarowych jeśli poza niezbędnymi czynnościami nie opuszczają samolotów, pracowników żeglugi, maszynistów),
 • polecić pracownikom wykonującym pracę międzynarodową stosowanie środków ochronnych, ograniczenia do minimum kontaktu z osobami z zagranicy, posiadania gumowych rękawic i stosowanie środków dezynfekcyjnych do rąk.
Po stwierdzeniu pierwszego przypadku w Polsce należało:
 • zamknąć żłobki, przedszkola, uczelnie i inne instytucje oświatowe,
 • ograniczyć obsługę obywateli w urzędach,
 • zamknąć domy kupieckie (centra handlowe) z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii i pralni,
 • skrócić czas otwarcia sklepów i domów kupieckich (centrów handlowych),
 • wprowadzić ochrony osobiste dla pracowników sklepów, placówek pocztowych, banków (w szczególności w rękawiczki ochronne) i dostęp do żeli dezynfekcyjnych oraz prawo do krótkich przerw raz na godzinę na umycie rąk,
 • wprowadzić ograniczenia liczby osób w sklepach: w małych sklepach do 3 kupujących i dostawców, w samach do 20 kupujących i dostawców, w supersamach do 30 kupujących i dostawców,
 • wprowadzić strefy ochronne dla pracowników w wielowozach, pociągach, bankach, placówkach pocztowych,
 • nakazać zachowywanie co najmniej 2-metrowej odległości od innych wszędzie, gdzie to możliwe,
 • nakazać w miarę możliwości pozostawienie otwartych drzwi otwieranych ręcznie w miejscach powszechnego użytku,
 • zalecić korzystanie z bezgotówkowych płatności,
 • zamknąć książnice, instytucje kulturalne, teatry, kina, muzea, bary, restauracje, miejscówki sportowe, ośrodki wypoczynkowe, miejscówki społeczne, siłownie, solaria, kąpieliska, kluby, paby, kawiarnie, miejscówki rozrywkowe, kasyna, kluby taneczne, kluby fitness, ośrodki odnowy biologicznej, boiska sportowe, pływalnie, kościoły, z wyjątkiem miejsc zbiorowego żywienia w zakładach pracy i świadczących dożywianie (w nich zwiększyć odstępy),
 • zamknąć place zabaw, lasy, w miarę możliwości parki,
 • znacznie ograniczyć krajowe przewozy osób, zawiesić krajowe loty osobowe, zawiesić znaczną część pociągów i wielowozów dalekobieżnych i miejscowych, zawiesić kolej podziemną (metro), ograniczyć działanie komunikacji miejskiej,
 • pozostawione połączenia przewozowe obsługiwać taborem maksymalnie pojemnym,
 • wprowadzić ograniczenie do połowy liczby miejsc w środkach przewozowych, jednak nie więcej 10 osób w małych wielowozach, 20 osób w pozostałych wielowozach, pociągach ulicznych (tramwajach),
 • zawiesić kontrole przejazdówek w środkach komunikacji,
 • zakazać przewozu taksówkami,
 • ograniczyć ruch na przejściach granicznych,
 • ograniczyć pracę przejść granicznych przeznaczonych do małego ruchu granicznego do godz. 5-23,
 • w miastach ograniczyć ruch do minimum,
 • polecić nie wychodzenie z domu bez potrzeby,
 • wprowadzić pomoc służb w zaopatrzeniu osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 • ograniczyć działalność placówek pocztowych i banków,
 • oddzielać miejscowości, w których stwierdzono wirusa,
 • wprowadzić zakaz zgromadzeń i spotkań powyżej 30 osób, w tym wydarzeń kulturalnych, sportowych, filmowych, artystycznych, religijnych, tanecznych, wystaw, festiwali, pielgrzymek, pokazów, degustacji, targów (z wyjątkiem organów państwowych, sądów i zakładów pracy),
 • ograniczyć liczbę osób do 5 na pogrzebach i ślubach cywilnych (nie licząc osób obsługujących),
 • wprowadzić programy w Telewizji Polskiej: „Domowe przedszkole” i „Domowa podstawówka”,
 • rozszerzyć grupę uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o rodziców dzieci do 15 rż., wydłużyć okres przysługiwania zasiłku na cały czas zamknięcia szkoły,
 • zawiesić notowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Po zwiększeniu się liczby zarażonych w Polsce należało:
 • ograniczyć działalność zakładów pracy tylko do niezbędnych (w tym sklepów nie będących spożywczymi, aptekami, drogeriami lub pralniami),
 • wyprowadzić wojsko w celu urzeczywistnienia wprowadzonych ograniczeń,
 • wprowadzić stan wyjątkowy,
 • urządzić tymczasowe szpitale w budynkach szkół,
 • upowszechniać wiadomości o zarażonych w celu poddania kwarantannie osób mających styczność (miejscowość, okoliczności zarażenia, przebieg działań przed wykryciem),
 • wprowadzić zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób (z wyjątkiem osób mieszkających razem).
Po dalszym zwiększeniu się liczby zarażonych w Polsce należało:
 • zakazać przemieszczania się z wyjątkiem: do pracy, do placówek służby zdrowia, po niezbędne zakupy, w niezbędnych sprawach urzędowych na wezwanie, do rodziny lub bliskich gdy to niezbędne, na pogrzeb,
 • zawiesić całkowicie pociągi i wielowozy dalekobieżne i miejscowe,
 • zamknąć placówki pocztowe na 2 tygodnie.

Niezależnie od epidemii, powinny być w Polsce prowadzone następujące działania:
 • wprowadzić pełne zatrudnienie i tym samym znieść konieczność emigracji zarobkowej,
 • przywrócić należyty stan służby zdrowia,
 • uspołecznić gospodarkę, a przez to zwiększyć samowystarczalność gospodarczą, w szczególności zapewnić samowystarczalność żywieniową i ochrony zdrowia,
 • nadzorować granice, przywrócić Wojska Ochrony Pogranicza ze wszystkimi miejscami rozmieszczenia,
 • przywrócić państwowe środki masowego przekazu i je uspołecznić, a prywatne objąć kontrolą przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, w tym dotyczącą prawdziwości podawanych wiadomości i rzetelności,
 • wprowadzić regulacje wobec społecznych środków przekazu,
 • przywrócić szyby w kasach, bankach, placówkach pocztowych i innych podobnych stanowiskach,
 • nabywać nowe wielowozy wyłącznie z pełnymi kabinami kierowców,
 • taksówki państwowe wyposażyć w pełne kabiny kierowców.

Rząd Polski niektóre obostrzenia wprowadził, ale z dużym opóźnieniem. Przykładowo, zamknięcie granic dopiero 13 brzeźnia 2020 jest sporym opóźnieniem. Niektórych działań nie jest w stanie wprowadzić, bo są niemożliwe w kapitalizmie. Gdyby te działania były wprowadzone odpowiednio wcześniej, obywatele byliby mniej narażeni.


Czytaj również: Polska chaotycznie walczy z koronawirusem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz